Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Axe prioritare:
Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri;
Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs;
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți;
Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC);
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Măsuri și intervenții finanțate în cadrul axelor prioritare:
• Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni de sprijin – educare, formare, ocupare;
• Organizarea de cursuri de formare profesională;
• Evaluarea și certificarea pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și non-formal;
• Stimulente financiare pentru angajatori în vederea creării de locuri de muncă;
• Consiliere și formare în domeniul antreprenoriatului;
• Îmbunătățirea participării pe piață muncii;
• Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului;
• Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;
• Dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social;
• Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunității;
• Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.

Servicii oferite:
– Evaluare eligibilitate solicitant – evaluăm eligibilitatea solicitantului în conformitate cu criteriile stabilite la nivel de program;
– Evaluare proiectului propus – evaluăm proiectul propus și identificăm cele mai soluții pentru că șansele de finanțare să fie cât mai mari;
– Identificare nevoilor solicitantului – în funcție de nevoile solicitantului și de categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul programului, se întocmește bugetul proiectului;
– Întocmirea cererii de finanțare, a previziunilor financiare și a anexelor;
– Încărcarea cererii de finanțare în sistemul informatic;
– Management de proiect – asigurarea managementului de proiect.

Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Derulează în sus