Programul Operațional Regional (POR)

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

Axe prioritare:
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic;
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară;

Măsuri și intervenții finanțate în cadrul axelor prioritare:
• Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, inclusive dotare;
• Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusive dotare cu instalații, echipamente (inclusive sisteme IT);
• Crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri, inclusive dezvoltarea serviciilor aferente;
• Eficientă energetică a clădirilor publice, inclusive măsuri de consolidare a acestora;
• Investiții în iluminat public;
• Măsuri pentru transport urban;
• Regenerarea și revitalizarea zonelor urbane;
• Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene care asigura conectivitatea;
• Construcția/reabilitarea/modernizarea șoselelor de centură cu statut de drum județean;
• Construcția de spitale regionale;
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale;
• Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaționale anteprescolare, preșcolare și a celei pentru învățământ general obligatoriu;
• Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice și universitare.

Servicii oferite:
– Evaluare eligibilitate solicitant – evaluăm eligibilitatea solicitantului în conformitate cu criteriile stabilite la nivel de program;
– Evaluare proiectului propus – evaluăm proiectul propus și identificăm cele mai soluții pentru că șansele de finanțare să fie cât mai mari;
– Identificare nevoilor solicitantului – în funcție de nevoile solicitantului și de categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul programului, se întocmește bugetul proiectului;
– Întocmirea cererii de finanțare, a previziunilor financiare și a anexelor;
– Încărcarea cererii de finanțare în sistemul informatic;
– Management de proiect – asigurarea managementului de proiect.

Programul Operațional Regional (POR)
Derulează în sus